Ashira Shenshicho

WETMILLKemebata Tembaro, Ethiopia

1816m

2012